Lélekút - fejlődés


Parapszichológia

 

P A R A P S Z I C H O L Ó G I A

 

 

Az új tudományos eredmények az eddig természetfölöttinek nyilvánított jelenségeket a fizikai valóság talajára helyezik. Ezzel az évezredek óta ismert természetes gyógymódok létjogosultságot nyertek, s a parapszichológia tárgykörébe tartoznak.

A parapszichológia

 • tudományos igényű kutatásban vizsgálja az élőlények és a környezetük között fennálló, - a XXI. század elejéig - ismeretlen fizikájú kölcsönhatásokat,

 • végzi az emberi tapasztalással kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos
  és bölcseleti vizsgálatát:
  a telepatikus érzékelést,
  a prekogníciót (jövő érzékelés, előérzet, megérzés)
  a psychokinézist (a környezetre való tudati ráhatások, folyamatok tudatos befolyásolása),
  és a testen kívüli élményeket

 • vizsgálja a tudat magasabb tér - idő dimenzióit, amelyek nem feltétlenül csak a testi léthez kapcsolódnak, és nem feltétlenül csak emberi tudatokat foglalnak magukba (a magasabb kiterjedésű valóságokat csak az azt megtapasztalni képes tudatállapotok tudják)

 • végezetül, a parapszichológia által vizsgált jelenségek arra utalnak, hogy a fejünkben lévő szubjektív és a külvilágban lévő objektív dolgok valójában egy folytonos tarto - két végét testesíthetik meg.

A holisztikus gyógyítás az embert teljes egységében veszi figyelembe. A test és a tudat harmóniáját, valamint a testben lejátszódó biokémiai folyamatok egyensúlyát állítja helyre, illetve hozzásegíti ahhoz, hogy benne ezek a gyógyulási folyamatok beindulhassanak. Mindez úgy történik, hogy közben figyelembe veszi a személy egyéni gondokodásmódját és az érzelmeit is.

Ezen gyógítási módban kételkedőknek már semmi mást nem kell tenniük, mint egy kicsit utánanézni a kvantumfizika legújabb felfedezéseinek. Aki pedig "nem létezőnek" nyilvánít olyan dolgot, amire ő, vagy éppen a jelenjegi tudományos gfefedezés még nem tud magyarázatot adni, gondoljon arra, hogy a gravitáció évmilliókkal azelőtt is ugyanúgy hatott bolygórendszerünkre, mielőtt azt, az angol fizikus-matematikus-csillagász, Sir Isaac Newton felismerte.

A modern fizika kutatásaink eredmnyeképpen az életről alkotott új szemlélet más megvilágításba helyezisaját testünket is. Nem vagyunk csupán biokémiai gépek! - új tényezőket kell hozzáadni azokhoz a kölcsönhatásokhoz, amelyek a test működését és biokémiáját szabályozzák.

Ezek az

 • elektromásneses bioenergetikai mező, és a

 • finom szubtilis energia mező (hagyományos nevén ezek az étheri, mentális vagy spirituális energiák), amelyek összekötik testünket a pszí-mezővel, az "ötödik mező" kvantumvákuum holomezejével.

Ez az "ötödik mező" felfedezése magyarázatot ad jó néhány, a tudomány számára eddig rejtélyes jelenségre, így a holisztikus gyógyítás mibenlétére is. Ez a mező "emlékezettel" rendelkezik, ami magyarázatot ad az időn és téren túli, a személyek közötti távkapcsolat gyógyítási lehetőségeire. Minden élő szervezetnek egy egyéni morfodinamikus minta felel meg ebben a mezőben, úgyanúgy, ahogy az egyszerűbb élettani mintát a DNS őrzi.

Az egészség megőrzése az állandó információcsere útján történik, az egyén pszi-mezőbenli morfodinamikus mintája szűntelenül méri magát a pszi-mezőbeli fajspecifikus mintához, és ezáltal ahhoz igazodik.

Minedezeket pedig nagymértékben befolyásolja TUDATUNK harmonikus állapota, az, hogy milyen kapcsolatban van a testünkkel, mert ettől függ az öngyógyítási folyamat eredményessége.

Most már világossá vált, hogy mennyire fontos az egészségünk megőrzése érdekében, és a már egyensúlyát, harmóniáját vesztett, megbetegedett szervezet számára az, hogy a

szellemi - lelki - testi egyensúly harmónia

mielőbb helyreállításra kerüljön.

E témakörhöz kapcsolódóan négy könyvet említenék meg, amelyek bővebb és közérthető ismereteket adnak a parapsychológia megértéséhez:

Dr. Héjjas István "A modern tudomány és a keleti bölcselet"

... "A modern fizika alapvető befolyással van az emberi társadalom csaknem minden aspektusára, mivel a modern természettudományok és a technika alapját képezi. Hatással van a kultúrára és az emberi gondolkodásra, olyannyira, hogy ma már felülvizsgálatra szorul az univerzumról alkotott egész felfogásunk. A szubatomi fizika anyagfogalma gyökeresen eltér az anyag klasszikus felfogá-sától, de ugyanez vonatkozik a térre, az időre, az ok-okozati összefüggések értelmezésére.

... Ezeket sok fizikus és filozófus megvitatta, közülük azonban csak kevesen figyeltek fel arra a tény-re, hogy a koncepcionális változások iránya a keleti miszticizmus szemléletmódjához látszik kö-zeledni. E kevesek közé tartozik több világhírű fizikus, J.R. Oppenheimer, N. Bohr, W. Heisenberg, akik szerint a buddhista, hinduista és taoista bölcselet gondolatai sok párhuzamot mutatnak a relativitáselmélet és kvantumelmélet gondolataival.

... A magyar származású Nobel-díjas Wigner Jenő szerint lehetetlen lett volna a kvantumelmélet törvényeit az öntudat figyelen kívül hagyásával megfogalmazni.

A keleti bölcselet alapvető kiindulópontja az öntudat és az univerzum többi része, vagyis a belső és a külső világ közötti kölcsönös függés és egymásba ágyazódás. ... a további fizikai kutatásokban előbb-utóbb olyan tapasztalatokhoz juthatunk el, melyeket már sem szavakkal, sem matematikai modellekkel kifejezni nem lehet.

Lao-Ce írta 2500 évvel ezelőtt: Aki tud, nem beszél, aki beszél, nem tud. "

 

Dr. Héjjas István
"Buddha és a részecskegyorsító - párhuzamok a tudomány és az ősi, keleti tanítások között"

 

"A XX. század beköszöntével a reál és humán tudományok terén egyaránt megdőlni látszott az addigi elfogadott világkép. A relativitáselmélet gyökeresen átalakította a térről, az időről, az anyagról és az energiáról alkotott fogalmainkat. A kvantumfizika megdöntötte az oksági kapcsola-tok érthetetlenségét. A mélylélektan pedig kimutatta, hogy az emberi cselekvések mozgatórugója többnyire nem a racionális gondolkodás, hanem a tudattalan.

Ezek a felismerések szinte sokkolták a nyugati embert, s a mai napig sem volt képes teljesen meg-emészteni ezt a közgondolkodás.

S mit szóltak ehhez a távol-keleti országok lakói, az indiaiak, a kínaiak vagy a japánok ? Legfel-jebb azt kérdezték: mi ebben az új ? Hiszen ők mindezt már több ezer éve tudták."

 

... "A taoista bölcselet terminológiája szerint a nyugati civilizáció yang típusú, férfias, aktív, agresszív, anyagias és racionális. A yang túlsúlya a yin tényezők, vagyis a szelíd, nőies, intuitív, bölcs, vallásos, misztikus oldal rovására ilyen erős. A keleti bölcselet ezzel szemben a két oldal harmonikus egyensúlyára törekszik."


... "a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása nemcsak hasznot hozott, hanem rengeteg kárt is okozott, ... minél több betegségre találnak gyógyszert, annál ellenállóbbak lesznek a kór-okozók, minél nagyobb az ipari termelés, annál nagyobb a környezetszennyezés, minél nagyobb a gazdagság, annál több a szegény, és annál jobban terjed a bűnözés."


" C.G. Jung egyszer hosszasan elbeszélgetett egy bölcs, idős zsidó rabbival a bibliai csodákról, és megkérdezte, vajon manapság miért nincsenek csodák. A rabbi egy darabig töprengett, majd csendesen így válaszolt:
" Ez talán azért lehet, mert ma már nincs olyan ember, aki eléggé mélyen meg tud hajolni."

Más szóval: a modern emberben nincs elég alázat a magasabb spirituális igazságok befogadására. Fölényes racionalizmusában azt hiszi, mindent tud, mindent megért. Ma már a hívő vallásos ember is racionális, tudományos bizonyítékot szeretne látni hite alátámasztására. ... de amire ez esetleg megszületik, addigra elvész a morális tartalom, a tanulság, a megtisztító katarzisélmény.


Mert a csoda nem attól csoda, hogy ott valami szokatlan történik, hanem sokkal inkább attól, hogy kinyit az emberben egy ablakot, és rádöbbenti valamilyen fontos, spirituális felismerésre."

Ez a kötet a világ működésébe BEAVATÓ MŰ.


Dr. László Ervin professzor
"Kozmikus kapcsolatok - a harmadik évezred világképe"


" Döbbenetes szintézis ! A szerző a legalapvetőbb kérdekhez nyúl hozzá, amelyek évezredek óta nyugtalanítják az emberiséget. Sorra veszi a tudásunkat a kozmoszról, az anyagról, az életről és a tudatról. A természetben a négy egyetemes erő mögött (gravitáció, elektromágnesesség, gyenge és erős atomi kölcsönhatás) létezik egy ötödik mező, a pszí-mező. Ez kapcsol össze múltat és jelent, ez köti össze a világban létező dolgokat, és segíti a fejlődést az egyszerűtől a bonyolultabb szerkezetű létformákig. ... a modern tudomány felől jut azokra a következtetésekre, melyeket az indiai filozófia már évezredek óta ismer. Ez valójában a "mindenség elmélete", melybe a tudat ma még rejtélyes jelenségei is belsimulnak. "

László Ervin, az Olaszországban élő tudós, akinek eddig tizenhét nyelven jelentek meg művei.

 


Dr. Gazdag László "Homályos zóna - parajelenségek és a tudomány"
a modern kvantumfizikai eredmények alapján fogalmazza meg gondolatait.


"Az előszót Dr. László Ervin professzor, a Római Klub tagja írta, aki vállalkozott a nagy szintézis
megindítására, amikor felvetette, hogy az általa pszí-mezőnek nevezett vákuum egy olyan matéria, amelybe hologramlenyomatként vésődik be az emberi agy terméke, a tudat, a psziché, az "Én". Ebben a mezőben a sok milliárd eddig élt ember tudata egy összefüggő holomezőt alkot. Az Univerzumot hézagmentesen kitöltő szuperfolyékony kvantumvákuum kontínuumban terjednek a különböző sebességű hullámok, és az ezekben végbemenő kölcsönhatásokkal magyarázhatók a parajelenségek.


A XX-XXI. század fordulójának tudománya, az elméleti fizikai most születő új ága, a vákuum-
dinamika adja a kezünkbe a kulcsot az emberi szellemtörténet nagy kérdéseire.

- Az idealizmus és a vallások hatalmas érdeme, hogy nem engedték elnyomni az ember transzcendens hajlamait, értelmet adtak a halandó lény életének, erkölcsi tartást, kultúrát, civilizációt teremtettek a különböző korokban.
- A materializmus pedig adta a modern természettudományt, amelynek a mai technikai fejlettségünket köszönhetjük. - Az emberiségnek mindkettőre szüksége van.

Ma már eljutottunk oda, hogy a paranormális jelenségek nem a transzcendencia és a misztikum világába tartoznak, hanem beemelhetők a ráció, a természettudomány vizsgálati hatókörébe. A hindu világprána, Platon ideáinak világa, Arisztotelész "ismeretlen végső mozgatója" a keresztény kultúrkör Szentlélek fogalma, a panteizmus "minden dolgokban ott lévő Istene", Hegel "abszolút szelleme" most teljesen új megvilágításba kerül, hiszen ugyanazon

végső szubsztancia

különböző megfogalmazásáról van szó, és így végül eljuthatunk Isten fogalmának természet-tudományos, racionális igazolásához.

Értelmét veszti az ideológiák harca, mivel kiderült, hogy a jelenségek különböző oldalaival foglal-kozott csupán idáig a hit és a tudomány, a materializmus és az idealizmus."

 


A modern fizika kutatásainak eredményeképpen az életről alkotott új szemlélet más megvilágí-tásba helyezi saját testünket is. Nem vagyunk csupán biokémiai gépek ! - új tényezőket kell hozzáadni azokhoz a kölcsönhatásokhoz, amelyek a test működését és biokémiáját szabályozzák. Ezek az

* elektromágneses bioenergetikai mező, és a
* finom szubtilis energia mező
(hagyományos nevén ezek az étheri, mentális vagy spirituális energiák),

amelyek összekötik testünket a pszí-mezővel, az "ötödik mező" kvantumvákuum holomezejével.


Ez az "ötödik mező" felfedezése magyarázatot ad jó néhány, a tudomány számára eddig rejtélyes jelenségre, így a holisztikus gyógyítás mibenlétére is. Ez a mező "emlékezettel" rendelkezik, ami magyarázatot ad az időn és téren túli, a személyek közötti távkapcsolat gyógyítási lehetősé-geire. Minden élő szervezetnek egy egyéni morfodinamikus minta felel meg ebben a mezőben, úgynúgy, ahogy az egyszerűbb élettani mintát a DNS őrzi.


Az egészség megőrzése az állandó információcsere útján történik, az egyén pszi-mezőbeli morfo-dinamikus mintája szűntelenül méri magát a pszi-mezőbeli fajspecifikus mintához, és ezáltal ahhoz igazodik.


Mindezeket pedig nagymértékben befolyásolja TUDATUNK harmonikus állapota, az, hogy milyen kapcsolatban van a testünkkel, mert ettől függ az öngyógyítási folyamat eredményessége.


Most már világossá vált, hogy mennyire fontos az egészségünk megőrzése érdekében, és a már egyensúlyát, harmóniáját vesztett, megbetegedett szervezet számára az, hogy a

szellemi - lelki - testi egyensúly és harmónia

mielőbb helyreállításra kerüljön.

 

A holisztikus gyógyításban kétkedőknek már semmi mást nem kell tenniük, mint egy kicsit utána- nézni a kvantumfizika legújabb felfedezéseinek. Aki pedig "nem létezőnek" nyilvánít olyan dolgot, amire ő, vagy éppen a jelenlegi tudományos felfedezés még nem tud magyarázatot adni, gondoljon arra, hogy a gravitáció évmiliókkal azelőtt is ugyanúgy hatott bolygórendszerünkre, mielőtt azt, az angol fizikus-matematikus-csillagász, Sir Isaac Newton felismerte.

 

 

SZELLEMI - LELKI - TESTI EGYENSÚLY

 

Szókratész:
" Nincs más betegsége a testnek,
csak ami a szellemből ered "
Goethe:
" A szellem az, ami a testet felépíti"

 

A mai kor emberére háruló hatalmas pszichés terhelések, a félelmek és szorongások következtében nagyon sebezhetők lettünk. Fontos, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, képe-sek legyünk a pozitív változásra, mert csak így lehetséges tudatos hozzáállással egészségesnek maradnunk. Az egészség a tudatossággal és a harmóniával azonos.

Amennyiben nem tudunk eredményesen megbírkózni a ránk nehezedő hosszantartó nyomással és a konfliktus helyzetekkel, akkor megjelennek az első testi tünetek. Ha ezekre nem figyelünk oda, vagy még rosszabb, elnyomjuk őket, akkor azok már betegség formájában jelentkeznek, megjelenítve a test szintjén a problémát az analógia és a szimboló-gia nyelvén üzenve, és ekkor már hosszabb időt vesz igénybe az egyensúly visszaállítása. Súlyosabb esetben pedig tartós károsodás érheti egészségünket. A pszichoszomatikus betegség a

tudattalan és a lélek segélykiáltása.

 

A betegség jelzi számunkra, hogy valami nincs rendben a lélek és a személyiség között. Mielőtt megbetegszünk, vagy balesetet szenvedünk, már szellemi és lelki szinten be-tegek vagyunk. Ezért életünk legfontosabb információit a betegségek és a balesetek hordozzák. Felhívják figyelmünket hiányosságainkra, jellembeli hibáinkra, ezzel lehetőséget adnak mindezek korrigálására. Amíg ezt nem tesszük meg, a betegségek velünk maradnak, mert szükség van rájuk, az állandó figyelmeztetésükre, így a betegségeket és szenvedéseket nem elkerülnünk kell, hanem tanulnunk kell belőlük - C.G. Jung: "Nincsen tudatosodás fájdalom nélkül".

Minden esetben a tünetek és a betegségek tükrözik a problémát, a feladatot. Olyan betegségre leszünk hajlamosak, amilyen leckét nem akartunk megtanulni. A betegség nem előzmények nélkül, nem hírtelen és nem véletlenül történik. Az egyes gondolatformák adott energetikai központhoz kapcsolódva befolyásolják az energiaáramlást és ezzel a sejtek állapotát. Minden betegség a tudatban alakul ki, innen kiindulva fejti ki a hatását a testre. Az, amit magunkról és az életünkről gondolunk, az végül be is következik.


Az egyensúly helyreállítása és a gyógyítás alapelve:

A mentális tartományba tartozó hibás gondolkodási mintákat, és az asztrális tartományba tartozó hibás lelki beállítottságokat fizikai - testi szinten megszüntetni nem lehet, ezen a szinten csak a tünetek elnyomásával érhetők el átmeneti sikerek. A betegség információja magasabb rezgési szinten van, mint maga a testi probléma, így erre a magasabb szintre kell visszahozni a problémát és a betegséget

az informatív gyógyító technikák a nem látható okokat, a
szintén nem látható energo-információval kezelik.

 

Parapszichológiai módszerekkel, transzlégzéssel és a Bach - virágterápiával
megteremthető a szellemi - lelki - testi egyensúly !

 

Ehhez kapcsolódó oldalak


© Minden jog fenntartva.